Omgevingsmanager Oostpolder

Groningen
Reageer voor 6 november 2023
24 en 28 uur uur p/w
onbepaald per uur

Deze opdracht is verlopen, reageren kan niet meer. 

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Inleiding
De gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen hebben gezamenlijk uitgesproken dat zij de Oostpolder willen ontwikkelen tot een duurzaam, groen en innovatief bedrijventerrein. De ontwikkeling van de Oostpolder zien wij als belangrijk voor Groningen en voor de Groningers. Met de ontwikkeling van de Oostpolder willen we zorgen voor werkgelegenheid en het versterken van de regionale economie en de leefbaarheid in Noordoost- Groningen. Vanuit het perspectief van brede welvaart zetten we in op duurzame energie, duurzame werkgelegenheid en een blijvende bijdrage aan leefbaarheid en ecologie.

Met de integrale gebiedsontwikkeling zetten we nadrukkelijk in op regie vanuit de provincie en de gemeente op de keuzes in de ruimte in dit gebied. Dit vraagt om samenhang in aanpak en regie in het omgevingsmanagement.

Specifiek vanwege ligging ten opzichte van de kernen Koningsoord, Oudeschip, Nooitgedacht en Polen is sprake van een gevoelige omgevingsopgave. De omgeving is meer dan de bewoners van deze kernen, maar omvat daarnaast ook grondeigenaren, belangenverenigingen, andere overheden, nutsbedrijven en bedrijven (bestaande en potentiële). Bij de integrale gebiedsontwikkeling doorlopen we een zorgvuldig proces, waarbij we vanuit verschillende invalshoeken de belangen en consequenties van bedrijventerrein in beeld brengen en integraal afwegen.

Medio april 2021 is de planontwikkelingsfase van het project Gebiedsontwikkeling Oostpolder gestart. In deze fase werken we in stappen toe naar een vast te stellen Provinciaal Inpassingsplan (PIP):

Deelfase 1

 • Ruimtelijk kwaliteitskader;
 • Structuurvisie en PlanMER;

Deelfase 2

 • PIP en ProjectMER.

Op dit moment bevinden we ons in de overgang van deelfase 1 naar deelfase 2.  Bij een positief besluit van PS op 8 november 2023 starten we met de laatste fase en start in december de formele PIP-procedure. Voor de afronding van de planontwikkelingsfase zoeken de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland een omgevingsmanager.

Profiel Omgevingsmanager
De omgevingsmanager voert regie op en draagt zorg voor het omgevingsmanagement om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden. Is verantwoordelijk voor het contact met de omgeving aan de hand van een actualisatie van de stakeholdersanalyse, en een plan van aanpak voor omgevingsmanagement. Hierbij ligt een link met het communicatieplan. Voeding zal vanuit de twee deelprojecten “Ruimtelijk Spoor” en “Grondzaken” komen. De omgevingsmanager hoeft niet zelf alle relaties met stakeholders te beheren, maar kan daar ook anderen (bijvoorbeeld de opdrachtgevers) voor inschakelen. De omgevingsmanager is tevens verantwoordelijk voor de afstemming voor wat betreft omgevingsmanagement over projecten en ontwikkelingen, die in de nabijheid van de Oostpolder plaatsvinden en die interfereren met de gebiedsontwikkeling.

Taken
De omgevingsmanager heeft in het laatste deel van de planvormingsfase de volgende taken, gericht op uitvoering van de projectopdracht:

 • Zorgdragen voor, en regelmatig up-to-date te houden van, een stakeholdersanalyse en formuleren van een stakeholdersstrategie die aansluit op de huidige fase en het doel van het project;
 • Met omgevingspartijen gecoördineerd en gestuurd zoeken naar en werken aan de realisatie van gemeenschappelijke doel(en), compromissen en/of compenserende maatregelen;
 • Bevorderen van (maatschappelijk) draagvlak voor de ontwikkeling van de Oostpolder door middel van het verder uitwerken en verfijnen van het participatieproces;
 • Samenwerking creëren met de omgeving en zoeken naar gemeenschappelijke doelen
 • Werken aan begrip en vertrouwen in de omgeving en een effectieve samenwerking met omgevingspartijen;
 • Functioneren als ‘schakel’ tussen project en omgeving;
 • Het (laten) afhandelen van mogelijke klachten en vragen;
 • Het organiseren en voorzitten van vergaderingen en overleggen met belanghebbenden,
 • Fungeren als aanspreekpunt voor alle project-stakeholders (intern en extern) en het maken en borgen van gemaakte afspraken;
 • Betrekken van de juiste in- en externe spelers en stakeholders bij het project;
 • Tijdig signaleren, bespreekbaar maken, actualiseren en beheersen van issues en risico’s die uit de omgeving bij de projectorganisatie binnenkomen;
 • Analyseren van omgevingsrisico’s en het uitvoeren van beheersmaatregelen op dit gebied, in samenspraak met de projectmanagers en de overige leden van de projectteams;
 • Proactief verzamelen en signaleren van de belangen, eisen en wensen van de stakeholders, deze globaal toetsen op haalbaarheid (technisch, scope, tijd, geld en draagvlak) en deze vervolgens adresseren aan het relevante projectteam (in samenwerking met de projectmanager);
 • Verantwoordelijk voor het verzamelen, vastleggen en beheren van omgevingseisen, afspraken en inbreng van de omgeving (in een geautomatiseerd systeem);
 • Optimaal behartigen van de belangen van alle betrokken partijen, waarbij het handelen gericht is op ‘Best for Project’ ;
 • Evalueren en toetsen of (tussen)producten voldoen aan de omgevingseisen en afspraken, en bij spanningen bereiken van overeenstemming tussen alle betrokken partijen op deze issues;
 • Leveren van een actieve bijdrage aan ambtelijke en bestuurlijke voortgangsrapportages aan politiek gremium zoals bijv. Provinciale Staten;
 • Vertegenwoordigen van provincie en gemeente op tactisch en strategisch niveau;
 • Aanvoerder van het communicatieteam.

Mooie opdracht
ZZP/detachering

Honorarium
geen maximumbedrag
(Democracy Agency brengt 5,- euro per uur in rekening aan de winnende freelancer)

Duur
tot 31 juli 2024

Optie tot verlenging
2 maal 6 maanden

Uren per week
24 tot 28 uur

Opleidingsniveau
HBO

Regio
Groningen

Werkwijze
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. In overleg te bepalen met voorkeur voor in elk geval een hele of halve dag op de dinsdag, woensdag en donderdag.

Verloopt op
Maandag 6 november 2023.

CV
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdagmiddag 9 november a.s. en/of maandag 13 november a.s., tijd nader af te stemmen.. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Hidden
Hidden
Max. bestandsgrootte: 2 MB.